Nama hin miidhina!

Nama miidhun cubbuudha!

Yoomillee taanan namaaf waanuma gaarii yaadudha. Namni waanuma facaafate haamata. Barri keessa jirru kun bars hojiin kamuu harka irratti Galata namaaf deephu. Raajidha kun! Martuu waanuma facaafatan haamachutti jirani. Kumaatama yeroodhaf sobuun salphaadha cubbuun garuu Galata deebisuuf oolte hin bultu

Published by MTJara

Passionate Newbie Blogger from Eddo, Dodola, West Arsi, Oromia, Ethiopia

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CONTACT ME mtjara8@gmail.com +251910782410