Wal hin Arrabsina!

Seenaa qabsoo Oromoo of duuba deebinee yoo ilaalle haalli keessa dabree nu dhaqabe wal arrabsuu fi wal tuffachuu akka hin taane beeku qabna.

Wal tuffachuu fi wal irratti duulun ofumaan of gabroomsuudha. Namni dhugaa akkana ibsee fi tokkumma ummata keennaatif dhaabbate guyyaa tokko akka hin bulle arginee jirra. osoo beeknu maalif daganna?

Hanga Yoomitti Wal Arrabsitu?

Garee dhiisa gara tokkummatti koottaa.

Kana jechuun kiyyaa hattuufi gantuu isaan kalee ummata keenna miidha turan ammas itti jiran jalatti jilbiifadha juchuufi miti ofii keessani wal hin tuffatina harkaan wal hin kuffisnu jechuu barbaade ti.

Published by MTJara

Passionate Newbie Blogger from Eddo, Dodola, West Arsi, Oromia, Ethiopia

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CONTACT ME mtjara8@gmail.com +251910782410